Strijd tegen behoud voetbalveld verloren

De bewoners van De Boerstraat hebben geprobeerd om het voetbalveldje bij deze straat te sparen voor de naderende nieuwbouw. Helaas hebben zij volgens de Raad van State voldoende goede argumenten om de bouw van Project De Kreken 2 tegen te houden. Hierdoor zien Poeldijkers opnieuw een stuk groen verdwijnen voor huizenbouw.

Het plangebied van het voorgaande bestemmingsplan “Poeldijk Westhof” wordt in een aantal fases ontwikkeld. Het voorliggende bestemmingsplan betreft fase 2 en maakt een woonwijk met maximaal 495 woningen mogelijk op voormalig agrarisch gebied. De bewoners van de Boerstraat kunnen zich niet verenigen met het plan. Zij zijn het niet eens met de indeling van het plangebied voor zover daardoor bestaande groen- en speelvoorzieningen verdwijnen. De bewoners vochten het besluit aan om het voetbalveldje te laten verdwijnen. Zo zeiden zei onder andere dat het plan in strijd is met het Westlands akkoord 2018-2022. In dit akkoord is een aantal prioriteiten benoemd en uitgewerkt, waaronder: “Aantrekkelijke dorpen: groenere woonwijken, gezellige feestweken, levendige dorpscentra.” De kap van 95 bomen past volgens hen niet binnen dit akkoord. Met het behoud van de groen- en speelvoorzieningen zou beter worden ingespeeld op het akkoord.

Het speelveldje heeft een functie voor de wijk omdat er gevoetbald kan worden; andere speelveldjes lenen zich hier niet voor. De locatie van het veldje is bovendien erg gunstig. Nabij het voetbalveldje is een basisschool gevestigd, dus kinderen kunnen er na schooltijd voetballen. Daarnaast is het veldje lopend bereikbaar voor inwoners van de De Boerstraat. Het voetbalveldje, de omringende bomen en begroeiing zijn onlosmakelijk verbonden met de De Boerstraat en horen bij het bestaande gebied’. 

 

Uitspraak Raad van State
De Raad van State beoordeelt aan de hand van de beroepsgronden of het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in overeenstemming is met het recht. De Raad stelt niet zelf vast of het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, maar beoordeelt aan de hand van die gronden of de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.

De raad stelt dat er bij de ontwikkeling van het gebied is gekeken naar een optimale verdeling van de ruimte voor woningen, groen, water, speelvoorzieningen en overige voorzieningen. Hierbij is geoordeeld dat het grasveld met doeltjes niet in stand kan blijven en dat er bomen gekapt moeten worden. Ter plaatse zullen woningen worden gebouwd en het groen zal elders in het plangebied gerealiseerd worden. Het groen wordt ruimschoots gecompenseerd en op verschillende plekken in de wijk teruggebracht. In de voorziene wijk komen meer bomen te staan dan de 95 die er gekapt worden. Ook worden er verschillende speelvoorzieningen, voor diverse leeftijdscategorieën, gerealiseerd

 

Author: Poeldijk

1 thought on “Strijd tegen behoud voetbalveld verloren

Geef een reactie